user_mobilelogo

          

Powołanie

nasza praca - grafika losowa

DSC04037.jpg

 W maju Różaniec 17:55
a po nim (ok. 18:15)
- Nabożeństwo Majowe

Sługa Boża S.M.Konsolata Betrone - materiały i REPORTAŻ

Słowo na dziś

INFORMACJA

   Przypominamy o OBOWIĄZKU dotyczącym przestrzeni zamkniętych, by PRZESŁONIĆ USTA I NOS oraz zachować
odstęp 2 m.
   Dziękujemy za dobrą wolę i rozsądek!

OD WTORKU

4-go maja

W NASZEJ KAPLICY

MIEŚCI SIĘ

 do 6-ciu OSÓB

Razem z nami

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

DRUGI LIST ŚW. KLARY DO ŚW. AGNIESZKI Z PRAGI

1 Córkę Króla królów, służebnicę Pana panujących (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15), godną oblubienicę Jezusa Chrystusa, a przeto szlachetną królową, panią Agnieszkę, 2 pozdrawia Klara, nieużyteczna i niegodna służebnica ubogich pań, i życzy jej nieustannego życia w najwyższym ubóstwie. 3 Dziękuję Dawcy łask, od którego zgodnie z wiarą pochodzi każde dobro i wszelki dar doskonały (Jk 1,17), że przyozdobił cię takim blaskiem cnót i wsławił oznakami tak wielkiej doskonałości, 4 że jako gorliwa naśladowczyni Ojca doskonałe-go (por. Mt 5,48) stałaś się doskonała, aby Jego oczy nie widziały w tobie nic niedoskonałego (por. Ps 135,16). 5 Jest to doskonałość, dzięki której sam Król złą-czy się z tobą w komnacie niebieskiej, gdzie w wielkiej chwale zasiada na gwiaździstym tronie, 6 ponieważ zlekceważyłaś dostojeństwo królestwa ziemskiego i ofiarowane małżeństwo z cesarzem wydało ci się za mało godne, 7 zostałaś gorliwą zwolenniczką najświętszego ubóstwa i w duchu wielkiej pokory i najżarliwszej miłości poszłaś śladami Tego (por. 1P 2,21), który cię przyjął jako oblubienicę. 8 Wiem, że jesteś bogata w cnoty, wystrzegam się więc rozwlekłego pisania, aby cię nie męczyć zbytecznymi słowami, 9 choć tobie żadne słowo nie wydaje się zbyteczne, jeśli może przynieść ci pociechę. 10 Jedno jest konieczne (Łk 10,42) i to jedno kładę ci do serca, przez miłość do Tego, któremu się oddałaś na świętą i miłą ofiarę (por. Rz 12,1); 11 pamiętaj o swym postanowieniu jak druga Rachel i miej zawsze przed oczyma swą zasadę: przestrzegaj, czego przestrzegasz, czyń, co czy-nisz, i nie ustawaj (por. Pnp 3,4), 12 lecz krokiem szybkim i lekkim, nie urażając stopy, żeby nie przylgnął do niej nawet pył, 13 podążaj bezpiecznie z radością, ochoczo i ostrożnie ścieżką szczęśliwości. 14 Nikomu nie wierz, z nikim się nie zgadzaj, kto by cię chciał oderwać od tego postanowienia, kto by ci był zgorszeniem (por. Rz 14,13) w drodze, abyś spełniła swe śluby wobec Najwyższego z taką doskonałością, z jaką cię powołał Duch Pański (Ps 50,14). 15 Abyś w tym mogła bezpieczniej kroczyć drogą przykazań Pańskich (por. Ps 119,32), trzymaj się rady czcigodnego naszego ojca, brata Eliasza, ministra generalnego; 16 ceń ją wyżej nad rady innych i uważaj za najdroższy skarb. 17 A jeśli będzie ci kto mówił co innego lub dawał inne rady szkodliwe dla twej doskonałości, nie-zgodne z twoim boskim powołaniem, to mimo należnej czci, nie słuchaj jego rady, 18 lecz, uboga dziewico, obejmij ramionami ubogiego Chrystusa. 19 Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. 20 Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich (Ps 45,3), stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie (por. Mt 19,20; 27,26) na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować. 21 Jeśli będziesz z Nim cierpieć, będziesz z Nim królować (por. Rz 8,17; 2Tm 2,12); jeśli będziesz dzielić Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim (por. 2Tm 2,11), będziesz mieszkała z Nim w niebie (por. Ps 110,3) w chwale świę-tych, 22 a imię twoje zostanie zapisane w księdze życia i będziesz sławna wśród ludzi (Ap 3,5). 23 Dlatego będziesz miała wieczny udział w chwale królestwa niebieskiego zamiast rzeczy ziemskich i przemijających, w dobrach wiecznych zamiast krótkotrwałych i żyć będziesz na wieki wieków. 24 Żegnaj, siostro i pani najdroższa ze względu na Pana twego Oblubieńca, 25 i staraj się w swych pobożnych modlitwach polecać Panu (por. Dz 14,22) mnie i moje siostry. Cieszymy się z dobra wszystkiego, które Pan sprawia w tobie swą łaską. 26 Jak najserdeczniej polecaj nas również swoim siostrom.